Aromaster.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.aromaster.nl
Markerkade 4
1441ZB Purmerend
+31 299 705564
KvK: 71441182
BTWnr: NL002291434B46

De functionaris gegevensbescherming van Aromaster is te bereiken via info@aromaster.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Aromaster verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Aromaster.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Aromaster verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Toezending van je bestelling
Bijhouden van een overzicht met eerder geplaatste bestelling(en)
Geautomatiseerde besluitvorming
Aromaster neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aromaster) tussen zit.

Aromaster gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:
Alfahosting > Hosting van de website: Geen gevolgen voor betrokkene
Apache Webserver > Faciliteren van de website: Geen gevolgen voor betrokkene
Woocommerce > Faciliteren webwinkel: Geen gevolgen voor betrokkene

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Aromaster bewaard een overzicht van je eerder geplaatste bestelling(en).

Daarnaast bewaard Aromaster de door jou opgegeven:
Voornaam
Achternaam
Volledig adres inclusief postcode en huisnummer
Email adres

Telefoonnummer (indien opgegeven). Deze gegevens blijven minimaal 1 jaar bewaard en kunnen, indien dit wenselijk is, door jezelf worden verwijderd op je profielpagina. Indien gewenst kunnen wij assistentie verlenen bij het verwijderen van gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
De door jouw verstrekte gegevens worden alleen gedeeld om functionele redenen. Zo delen wij jouw adresgegevens met MyParcel om verzendlabels aan te kunnen maken. Anders dan strik benodigd voor het verwerken van jouw bestelling delen wij geen persoonsgegevens met derden. Verwerking van je betaling geschied tussen jou en Mollie. De gegevensverwerking is door Mollie gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1449126. Mollie voldoet zelfstandig aan haar wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) en het Burgerlijk Wetboek.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Aromaster gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aromaster en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of

Bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Aromaster.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Aromaster wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Aromaster neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Aromaster.nl

Welke informatie wij verwerken
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Aromaster verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Aromaster bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Aromaster verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Aromaster blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.